VEDTÆGTER for AUTIG
§ 1

Foreningens navn er:
AUTIG - Autobranchens Handels- & Industriforening i Danmark.

Hjemsted og værneting er Storkøbenhavn.§ 2

Foreningens formål er:

1. At optræde som fælles organisation for virksomheder, der fabrikerer, importerer eller udøver handelsvirksomhed med produkter eller serviceydelser til autobranchen.

2. At drive et foreningssekretariat til varetagelse af medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder af enhver art, herunder at sikre medlemmernes interesser i lovgivningsarbejdet, nationalt som internationalt.

3. At være samtalepartner nationalt eller regionalt til løsning af problemer af fælles interesse for foreningens medlemmer.

4. At repræsentere medlemmerne i retlige konflikter om branchesager af bred interesse og i særlige tilfælde også enkeltmedlemmers principielle sager.

I enkeltmedlemmers sager altid mod fuld omkostningsdækning. Foreningen kan ikke engagere sig i retslig konflikt mellem to eller flere af sine medlemmer.

5. At informere om foreningens synspunkter over for branchen og offentligheden.

6. At etablere uddannelse for medlemmernes medarbejdere i omfang og efter retningslinier fastlagt af bestyrelsen.

7. At fremme branchens renommé gennem påvirkning af medlemskredsen til at sikre integritet og fairness i forhold til kunder, leverandører, ansatte og kollegaer i branchen.MEDLEMSKAB

§ 3

Virksomheder med tilknytning til autobranchen (jf. § 2 stk. 1) kan søge om optagelse.

Ansøgning om medlemskab skal ske til bestyrelsen sammen med de virksomhedsdata, der til enhver tid er nødvendige for indmeldelse.

Såfremt et flertal i bestyrelsen nægter optagelse af en ansøger, kan denne beslutning forelægges til endelig afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

Hvis et medlemsfirma ved salg, fusion, generationsskifte eller lignende får nyt ejerskab, skal dette skriftligt meddeles bestyrelsen, som derefter vil tage stilling til, om det nye firma kan fortsætte i det gamle medlemskab eller firmaet skal fremsætte begæring om nyt medlemskab.§ 4

Kontingentskala og indskud vedtages hvert år på generalforsamlingen og er gældende for det efterfølgende regnskabsår.

Sekretariatet informerer medlemmerne om det individuelle beregningsgrundlag for kontingentet i forbindelse med årets første opkrævning.

Hvis forhold der vedrører beregningsgrundlaget har ændret sig, og ikke længere er i overensstemmelse med sekretariatets oplysninger, skal medlemmet ved denne lejlighed begære kontingentberegningen ændret. Ændringer, der forekommer senere på året og påvirker beregningsgrundlaget, vil først få effekt det efterfølgende år.

Medlemmerne er pligtige til at informere sekretariatet om ændringer, der giver grundlag for ændret beregning af kontingent.

Et nyt medlem, der indmelder sig efter 1. april, betaler kun halvt kontingent.

Kontingentet betales med halvdelen i januar og halvdelen i juli. For nye medlemmer straks ved indmeldelsen sammen med indskuddet.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest den 1. november for at have virkning fra det efterfølgende år. Indbetalt indskud og kontingent tilbagebetales ikke.

Det medlemsfirma, hvortil den siddende formand er knyttet, er fritaget for kontingentbetaling i formandsperioden.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem ved almindelig stemmeflertal. Eksklusionen har omgående virkning. Det ekskluderede medlem har ret til at få afgørelsen prøvet ved førstkommende generalforsamling. En eventuel anke har dog ikke opsættende virkning.

Et ekskluderet medlem har ikke krav på tilbagebetaling af indskud eller kontingent, ligesom yderligere kontingentindbetaling suspenderes i ankeperioden.§ 5

Personlige æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag.§ 6

ASSOCIEREDE MEDLEMMER

1. Foreninger

Andre foreninger, der udøver virksomhed i overensstemmelse med AUTIGs formål, kan optages som associerede medlemmer.

Den associerede forening vælger et medlem til AUTIGs bestyrelse. Foreningens medlem kan ikke besætte formandsposten i AUTIG.

Den associerede forening kan ved afstemninger i AUTIG afgive et antal stemmer, der svarer det indbetalte kontingent, jf. gældende tabel for AUTIGs medlemmer.

Den associerede forening kan udpege en delegeret til at repræsentere foreningen i forbindelse med AUTIG generalforsamling. Repræsentanten kan afgive foreningens stemmer og har taleret. De øvrige medlemmer af den associerede forening kan deltage i generalforsamlingen uden rettigheder.

Associerede foreninger optages til et forhandlet kontingent. Kontingentet opkræves af AUTIG en gang årligt i januar måned.

Kontingentet reguleres med samme procentsats, som for øvrige medlemmer af AUTIG.

Eventuel formue ved indtrædelse som associeret forening i AUTIG kan bevares og disponeres efter foreningens eget valg.

Som led i associeringen kan AUTIG mod et vederlag overtage administrationen af foreningen med reference til den associerede forenings bestyrelse.

Den associerede forening ændrer sine vedtægter i overensstemmelse med AUTIGs vedtægter. Vedtægterne, og eventuelle senere ændringer, godkendes af AUTIGs bestyrelse.

Medlemskredsen i en associeret forening kan kun udvides efter godkendelse i AUTIGs bestyrelse.

AUTIG-medlemmer kan optages i den associerede forening, hvis den associerede forenings bestyrelse godkender medlemskabet. Ved udmeldelse af AUTIG, er sådanne medlemmer samtidig udmeldt af den associerede forening.

Den associerede forening kan have egne arrangementer, der afregnes med de deltagende medlemmer.

2. Virksomheder

Som associeret virksomhedsmedlem kan optages virksomheder med en sporadisk tilknytning til branchen, f.eks. IT-, kursus- og rådgivningsvirksomheder samt underleverandører af råvarer til branchen.

Associerede virksomhedsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemme- og taleret i AUTIGs forsamlinger, men kan i øvrigt deltage i AUTIGs almindelige aktiviteter.

Associerede virksomhedsmedlemmer optages til et forhandlet kontingent. Kontingentet opkræves af AUTIG en gang årligt i januar måned.

Kontingentet reguleres med samme procentsats, som for øvrige medlemmer af AUTIG.ORGANISATION

§ 7

REGIONER

Foreningen er opdelt i landets 5 regioner jf. nyopdelingen pr. 1. januar 2007.

Regionernes formål er at udvikle det lokale netværk i foreningens regi.

I hver region vælges en repræsentant, der fungerer som regionens talsmand i foreningens repræsentantskab. Valget gælder for to år ad gangen. Valgperioden for region 1, 3 og 5 begynder i ulige år, mens perioden for region 2 og 4 begynder i lige år. Valgene finder sted i sidste kvartal af forudgående år til ikrafttrædelse ved årsskiftet.

Repræsentanten deltager i det årlige repræsentantskabsmøde, der finder sted senest 40 dage før foreningens generalforsamling.

Repræsentanten kan indstille sager til behandling i AUTIGs bestyrelse.

Regionerne kan efter bestyrelsens beslutning modtage sekretariatsbistand.

Regionerne kan ikke udtale sig på AUTIGs vegne eller handle i AUTIGs navn.§ 8

INTERESSEGRUPPER

Foreningens medlemmer kan etablere interessegrupper for at varetage særlige interesser, udveksle erfaringer og styrke det kollegiale sammenhold.

Interessegrupper kan efter bestyrelsens beslutning modtage sekretariatsbistand.

Interessegrupper kan vælge en repræsentant, som deltager i det årlige repræsentantskabsmøde, der finder sted senest 40 dage før foreningens generalforsamling.

Interessegruppers valg af repræsentant meddeles til AUTIGs sekretariat. Vilkårene for valget oplyses.

Repræsentanten kan indstille sager til behandling i AUTIGs bestyrelse.

Interessegrupper kan ikke udtale sig på AUTIGs vegne, eller handle i AUTIGs navn.§ 9

BESTYRELSEN

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 7 og højst 10 bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen. Hertil kommer eventuelle bestyrelsesmedlemmer valgt af associerede foreninger. Den siddende bestyrelse fastsætter forud for hver generalforsamling medlemstallet for den kommende bestyrelse.

Bestyrelsen skal være sammensat på en sådan måde, at der opnås en repræsentativ dækning af medlemskredsen både fagligt, geografisk og størrelsesmæssigt.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Formand og næstformand vælges med 1 års forskydning.

For hvert bestyrelsesmedlem vælges en suppleant undtagen for formanden, hvis suppleant er næstformanden.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal udsendes senest 5 arbejdsdage før mødet.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens ledelse og skal efter bedste evne søge at varetage medlemmernes interesse og i øvrigt røgte de hverv, som vedtægterne pålægger den.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - i hans fravær den fungerende formands - stemme udslaget.

Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøder. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde af bestyrelsen.

Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af foreningens daglige drift med ansvar over for bestyrelsen. Foreningens direktør deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.§ 10

REPRÆSENTANTSKABET

Repræsentantskabet består af foreningens bestyrelse, repræsentanter fra landets 5 regioner samt eventuelle repræsentanter fra interessegrupperne.

Formanden for bestyrelsen er formand for repræsentantskabet.

Repræsentantskabets ansvar er at forberede dagsordenen til foreningens generalforsamling, herunder indstilling af kandidater til valg.

Repræsentantskabets møder følger bestyrelsens almindelige forretningsorden.§ 11

REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til den 31. december.

Regnskabet skal revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

Revisionen vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.§ 12

Foreningens formue skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut og i videst muligt omfang være rentebærende.GENERALFORSAMLING

§ 13

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i begyndelsen af året og senest den 30. april.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det, i sidste tilfælde senest månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden i brev til medlemmerne - med mindst 30 dages varsel for en ordinær og 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af årsberetning

3. Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse

4. Godkendelse af bestyrelsens indstilling vedrørende indskud og kontingent for efterfølgende regnskabsår

5. Valg af bestyrelsesformand subsidiært næstformand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revision

9. Behandling af indkomne skriftlige forslag

10. Eventuelt§ 14

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed inden for de af vedtægterne fastsatte grænser.§ 15

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om virksomheden i det forløbne virkeår, fremlægges det reviderede regnskab til godkendelse, der mindst 14 dage før generalforsamlingen skal være tilgængeligt for medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere angivet måde, behandles indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen, og foretages valg i henhold til dagsordenen.

Afstemninger sker skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.

Indkaldelse af generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvem der er bragt i forslag til valg på generalforsamlingen.

Indstilling af kandidater til valg på generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde senest 60 dage før den annoncerede generalforsamling.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.

Ved afstemninger gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, dog jf. § 16 og § 17.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i 3 måneder, og have betalt sidst opkrævede kontingent.

Der tilkommer hvert medlemsfirma stemmer efter følgende skala:

1-4
medarbejdere =
2
stemmer
5-8
medarbejdere =
4
stemmer
9-14
medarbejdere =
5
stemmer
15-20
medarbejdere =
6
stemmer
21-25
medarbejdere =
7
stemmer
26-30
medarbejdere =
8
stemmer
31-50
medarbejdere =
10
stemmer
51-75
medarbejdere =
13
stemmer
76-
medarbejdere =
16
stemmer

Der kan stemmes ved fuldmagt, men ingen kan repræsentere mere end 2 fuldmagter.LOVÆNDRINGER

§ 16

Til ændring af foreningens love samt til optagelse af æresmedlemmer kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.OPLØSNING

§ 17

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke repræsenteret ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmer.TEGNING - HÆFTELSE

§ 18

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.IKRAFTTRÆDELSE

§ 19

Disse vedtægter er vedtaget på AUTIGs ekstraordinære generalforsamling den 8. marts 1991 med senere ændringer, senest ved generalforsamlingen den 8. april 2011, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning efter vedtagelsen.